Вимоги ПМГ–2021: хірургічні операції дорослим та дітям

Резюме. В умовах стаціонару

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки та визначення подальшої його/її маршрутизації.

2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

6. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

7. Наявність рішення мультидисциплінарної (онкологічної) групи спеціалістів (консиліуму) для проведення планових оперативних втручань з приводу злоякісного новоутворення.

8. Організація забору гістологічного матеріалу та проведення гістологічного дослідження за умови виявлення новоутворення.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладу охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Сестра медична операційна — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. У закладі:

a. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-ендоскопіст та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

c. Лікар-епідеміолог — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

d. Сестра медична-анестезист — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. рентгенівський апарат;

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) — щонайменше 2;

b. система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/-ів ШВЛ;

c. наркозний апарат/станція;

d. ларингоскоп;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

f. пульсоксиметр — щонайменше 2;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

h. аспіратор (відсмоктувач);

i. глюкометр;

j. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

k. коагулятор (моно-, біполярний);

l. термометр безконтактний;

m. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);

g. дослідження спинномозкової рідини;

h. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

i. загальний аналіз сечі;

j. бактеріологічні дослідження;

k. гістологічні дослідження;

l. цитологічні дослідження;

m. патоморфологічні дослідження;

n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

c. ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);

d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;

e. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення хірургічних операцій.

5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.

6. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

7. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання — проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).

8. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної комісії щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.

9. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.

10. Своєчасне знеболення (за необхідності анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

11. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

12. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

14. Направлення пацієнтів за наявності показань в інші зак­лади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

15. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострий період та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострий та відновний період або послуг з паліативної медичної допомоги.

16. Проведення заходів з профілактики захворювань.

17. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.