Вимоги ПМГ–2021: гострий мозковий інсульт

Резюме. З терміновим проведенням нейровізуалізації

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:

– І60 Субарахноїдальний крововилив;
– І61 Внутрішньомозковий крововилив;
– І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
– I63 Інфаркт головного мозку;
– I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду або місця проведення тромболізису, в якому може бути забезпечений повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), артеріального тиску (АТ) (в автоматичному режимі), електрокардіограми (ЕКГ), а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.

2. Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу частоти серцевих скорочень (ЧСС), ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню).

3. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка інтенсивної терапії для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2 та з можливістю цілодобової подачі кисню).

4. Наявність цілодобового доступу до нейровізуалізації за місцем надання медичних послуг.

5. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

7. Забезпечення адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

9. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-терапевта, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста.

10. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта у перші 48 год після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації.

11. Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 год після госпіталізації.

12. Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

13. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта/пацієнтки з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах «терапевтичного вікна».

14. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

15. Організація та проведення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг, з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, щодо скорочення терміну «від дверей до голки» на етапі проведення тромболітичної терапії, використання шкал (наприклад NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.

16. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

17. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

18. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

21. Затверджений головним лікарем/медичним директором клінічний маршрут пацієнта/пацієнтки в медичному закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, який передбачає можливість переведення пацієнтів в інші заклади.

22. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.

23. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Окремий підрозділ (відділення) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, яке працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, принаймні 6 з яких обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з можливістю цілодобової подачі кисню.

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії (щонайменше 6 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.

3. Наявність нейрохірургічного відділення з операційним блоком, де можуть проводитися відкриті нейрохірургічні втручання (трепанація черепа, декомпресійна краніотомія, забезпечення дренування шлуночків головного мозку, видалення гематом).

4. Наявність кабінету/відділення ангіографії, оснащеного ангіографом з нейроінтервенційними функціями.

5. Можливість невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгостріший період ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріо-венозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі і проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань.

6. Можливість проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 год після госпіталізації.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-невропатолог та/або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

c. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-радіолог, який має відповідну підготовку з ендоваскулярних втручань при гострому мозковому інсульті — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

d. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

e. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання медичних послуг).

2. У закладі:

a. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) зі шприц-інжектором для проведення ангіографії та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI) та безконтрастною ангіографією (ToF), які працюють у цілодобовому режимі;

b. апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ);

c. система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/-ів ШВЛ;

d. наркозний апарат/станція;

e. УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;

f. функціональне ліжко — щонайменше 4;

g. електрокардіограф багатоканальний;

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 4;

i. пульсоксиметр — щонайменше 4;

j. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

k. глюкометр;

l. ларингоскоп;

m. дихальний мішок;

n. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

o. термометр безконтактний;

p. ваги для зважування пацієнта/пацієнтки для розрахунку медичних препаратів або функціональне ліжко-ваги;

q. пристосування для ентерального харчування — щонайменше 2;

r. аспіратор (відсмоктувач);

s. протипролежневий матрац — щонайменше 2;

t. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 7;

b. функціональне ліжко — щонайменше 6;

c. портативний експрес-коагулометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія та/або нейрохірургія, анестезіологія.

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (за наявності обладнання з джерелом іонізуючого випромінювання).

4. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.

2. Проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хв з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізису, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 год з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення ней­ровізуалізації.

3. Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;

b. біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

d. коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

e. загальний аналіз сечі;

f. інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

5. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:

a. КТ або МРТ (у цілодобовому режимі);

b. ЕКГ (у цілодобовому режимі);

c. УЗД з проведенням доплерографії;

d. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

6. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.

7. Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

8. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при госпіталізації та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 год після госпіталізації).

12. Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 год після госпіталізації.

13. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

14. Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.

15. Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

16. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період інсульту.

17. Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).

18. Розроблення та організація навчання для родини/доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегія спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних із гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідні зміни дієти, допомога регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

19. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

20. Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.