Вимоги ПМГ–2021: езофагогастродуоденоскопія | Медичний часопис

Резюме. Діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо вашій увазі вимоги для укладання договору за пакетом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнта/пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення фотофіксації обстеження: фото 8 зображень головних орієнтирів (на рівні 20 см від різців для загальної візуа­лізації стравоходу; на 2 cм вище Z-лінії; кардія в інверсії; верхня частина малої кривизни; кут шлунка з невеликою інверсією; антрум; цибулина дванадцятипалої кишки; другої частини дванадцятипалої кишки (низхідний відділ); локальних змін слизової оболонки та всіх утворень (поліпів, виразок, пухлин тощо) або відеозапис втручання зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнтів після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контро­лю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в закладі охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги в необхідному обсязі та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

a) лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b) сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a) лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання медичних послуг:

a) відеогастроскоп;

b) ендоскопічні інструменти;

c) відеопроцесор;

d) монітор;

e) освітлювач;

f) автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g) аспіратор (відсмоктувач);

h) монітор пацієнта (частота серцевих скорочень, електрокардіограма, артеріальний тиск, SpO2);

i) дихальний мішок;

j) ларингоскоп;

k) аптечка для надання невідкладної допомоги;

l) джерело кисню;

m) термометр безконтактний;

n) тонометр;

o) пульсоксиметр.

2. У закладі:

a) портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Ендоскопія», «Анестезіологія».

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації з електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунка, у тому числі огляд шлунка в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунка, у тому числі огляд шлунка в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Виконання поліпозиційної біопсії за системою «OLGA» (Оперативна система оцінки гастриту) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунка, у тілі шлунка по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка.

6. Вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».

7. Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.

8. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час езофагогастродуоденоскопії.

9. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у разі його проведення).

10. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.