Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: гістероскопія

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Гістероскопія».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за напрямом «Гістероскопія»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнтки.

3. Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією.

5. Знеболення та/або анестезіологічне забезпечення.

6. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час гістероскопії.

7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).

8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнтки у медичному закладі, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.

9. Направлення пацієнток для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

10. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Гістероскопія»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації (щонайменше 2 знімки, що зберігаються в медичній документації) та/або повної відеофіксації всього дослідження зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнток після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнткам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

  • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог-онколог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;
  • сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. відеогістероскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. мішок для ручної вентиляції легень;

j. ларингоскоп;

k. матковий зонд;

l. розширювач Гегара № 3;

m. дзеркало Сімпсона з підіймачем;

n. кульові щипці;

o. кюретка № 1;

p. джерело кисню;

q. термометр безконтактний;

r. тонометр;

s. пульсоксиметр;

t. аптечка для надання невідкладної допомоги.

2. У закладі:

b. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «акушерство та гінекологія» та/або «онкогінекологія»; «анестезіологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.