На українську медичну науку чекають радикальні зміни вже у 2019 році

Резюме. Зокрема перехід на фінансування за грантовим принципом

Як ми вже повідомляли, у 2019 р. відбудеться перехід до принципово нового фінансування медичної науки в Україні. Замість фінансування ставок здійснюватиметься цільове фінансування інноваційних наукових проектів. Це дозволить розкрити і підтримати справжній потенціал української медичної науки.

Фінансування науки виходить на грантовий принцип

Для інтеграції української науки у світовий дослідницький простір та для ефективного використання ресурсів фінансування медична наука переходить на грантовий принцип, за яким відбиратимуться найсильніші заявки дослідницьких команд, а проекти будуть орієнтовані на конкретний результат.

Буде проведено реорганізацію наукових установ та закладів

З метою переходу на нову систему фінансування установи та заклади, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, до 31 серпня 2019 р. проведуть реорганізацію. Відбір та фінансування наукових проектів здійснюватиме Національний фонд досліджень — незалежний цільовий державний фонд, основною метою якого є підтримка наукових досліджень та розробок.

Про Національний фонд досліджень

Статус фонду чітко окреслений статтею 49 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (зі змінами)

У ній йдеться про те, що:

1. Національний фонд досліджень України утворюється з метою стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізації єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах його повноважень, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, вищими навчальними закладами та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими, сприяння діяльності, спрямованій на залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших замовників, за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів, популяризації наукової та науково-технічної діяльності.

Національний фонд досліджень України проводить оцінку якості та результативності виконання підтриманих ним проектів, створює і підтримує базу даних наукових розробок та досліджень, що ним фінансувалися.

2. Національний фонд досліджень України є державною бюджетною установою, основним завданням якої є грантова підтримка:

а) фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

б) прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

3. Національний фонд досліджень України є юридичною особою, що утворена Кабінетом Міністрів України.

Національний фонд досліджень України має самостійний баланс, свою печатку і штамп.

4. Положення про Національний фонд досліджень України, а також зміни до нього розробляються наглядовою радою Національного фонду досліджень України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

У своїй діяльності Національний фонд досліджень України керується законами України, своїм положенням, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами України.

5. Національний фонд досліджень України є головним розпорядником бюджетних коштів.

Кошти Національного фонду досліджень України формуються за рахунок:

а) коштів державного бюджету;

б) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів України;

в) інших джерел, не заборонених законодавством України.

Розмір бюджетного фінансування Національного фонду досліджень України щорічно визначається у Законі України про Державний бюджет України окремим рядком.

Держава забезпечує фінансування Національного фонду досліджень України згідно з рекомендаціями Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

6. Кошти, що розподіляються Національним фондом досліджень України для підтримки проектів, є грантами і розподіляються на конкурсній основі з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

7. Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок розробляється Науковою радою Національного фонду досліджень України, погоджується Наглядовою радою Національного фонду досліджень України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Національний фонд досліджень України є некомерційною організацією і не має на меті отримання прибутку.

Що таке грант

Також Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено термін «грант».

Грант – це фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі іноземними, та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту.

До складу Національного фонду досліджень України входять видатні вчені, які мають вагомі наукові здобутки та довіру в науковому середовищі.

Для чого здійснена передача повноважень

Передача таких повноважень фонду — це:

 • унеможливлення корупції під час процесу відбору проектів наукових досліджень;
 • незалежна експертиза грантових заявок (peer review) за участю вчених з усього світу;
 • відбір найякісніших проектів, що сприятимуть росту медичного наукового потенціалу України;
 • додаткові можливості фінансування для медичних наукових установ. Крім грошей, що будуть передані від МОЗ України для медичної науки, фонд також має окреме фінансування загалом на наукові розробки. Установи і заклади, що зараз знаходяться у сфері управління МОЗ України, зможуть подавати проекти до фонду та на конкурентних засадах здобувати додаткові кошти на свої наукові медичні дослідження.

Крім того, реорганізація науково-дослідних закладів медичної науки дозволить їхнім колективам науковців брати участь у конкурсах на фінансування за конкурентним грантовим принципом не лише від Національного фонду досліджень, але й від міжнародних фондів і організацій.

Переваги нового принципу фінансування для медичної науки

 • Ефективне використання коштів платників податків.
 • Орієнтація на кінцевий результат, тобто інноваційні відкриття, що визнаються на міжнародному рівні та публікуються у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/чи Scopus та мають імпакт-фактор (фактор, який свідчить про впливовість).
 • Інтеграція української медичної науки у світову науку через публікації в наукових виданнях, що високо цінуються за кордоном.
 • Peer review грантових заявок ученими з усього світу.
 • Можливість брати участь у міжнародних конкурсах на гранти.
 • Розширення кола науковців, які здійснюють дослідження у сфері охорони здоров’я, адже подавати грантові заявки в майбутньому зможуть не лише установи, підпорядковані МОЗ України.

Як і коли заклади і установи перейдуть на нову систему

 1. До 19 березня 2019 р. заклади мають надіслати до МОЗ України пропозиції щодо реорганізації.
 2. До 31 серпня 2019 р. заклади мають повністю завершити процес реорганізації. Це також час для налагодження співробітництва як з українськими, так і закордонними установами/організаціями та бізнесом.
 3. Влітку 2019 р. відбудеться конкурс вже за новими умовами для фінансування науково-дослідних робіт з вересня по грудень 2019 р.
 4. Влітку 2019 р. також відбудеться конкурс на фінансування дослідницьких проектів на 2020 р.

Також установи можуть подавати заявки на грантове фінансування до міжнародних організацій, а молоді вчені додаткового можуть подати заявки до Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді (у 2019 р. на ці цілі передбачено 1 млрд грн.).

Чому потрібні зміни у медичні науці?

Наукові відкриття в медицині можуть кардинально трансформувати систему надання медичних послуг, допомогти зберегти та продовжити життя пацієнта. Нинішній принцип фінансування науково-дослідних робіт в Україні не орієнтований на результат: державні кошти йдуть не на наукові розробки, а на фінансування ставок.

Є низка важливих критеріїв, що свідчать про науковий результат: наприклад, публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science або Scopus, отримані міжнародні гранти, участь у міжнародних конференціях за кордоном, міжнародна співпраця, міжнародні патенти, практичне впровадження результатів наукової діяльності. Проте в Україні не враховується жоден з цих критеріїв як обов’язковий для отримання фінансування науково-дослідних робіт.

Принцип грантового фінансування та орієнтація на науковий результат вже давно діє у багатьох розвинених країнах. Наприклад, у США більше ніж 80% досліджень є прикладними і орієнтовані на практичні цілі, решта припадає на фундаментальні дослідження, спрямовані на отримання нових знань. Наукові проекти у США фінансуються за рейтинговою системою і мають два основні критерії «Intellectual Merit» і «Broader Impacts». «Intellectual Merit» — це критерій інтелектуальної заслуги, що охоплює потенціал для поглиблення знань. «Broader Impacts» — критерій ширшого впливу, що охоплює потенціал для суспільства та сприяє досягненню конкретних, бажаних наслідків для суспільства.

В Україні досі це працювало інакше. Колективи науковців подавали заявки на фінансування науково-дослідних робіт, а комісія МОЗ України оцінювала та відбирала такі заявки. Відповідно до поточного підходу до фінансування кошти виділяються на відібрані теми згідно зі штатним розписом закладів. В основному ці кошти йдуть на фінансування ставок оплати праці, а не на обладнання, реактиви чи цільові дослідження. Тобто зараз науковець, який не має жодної публікації у журналі з імпакт-фактором, та науковець, який має визнання на міжнародному рівні й такі публікації, отримують однакову зарплату. Також є установи, що мають невелику кількість публікацій, а отримують більше фінансування, ніж ті, які мають кращий науковий результат, тільки тому, що у перших більша чисельність працівників згідно зі штатним розписом. Наприклад, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи за останні 3 роки має нуль публікацій, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus, Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України за останні 3 роки має дві таких публікації, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України — три. Водночас Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика має 243 публікації за 2016–2018 (131 — Web of Science та 112 — Scopus), Львівський національний медичний університет — 345, а Вінницький національний медичний університет — 420 публікацій (259 — Web of Science та 161 — Scopus). Незважаючи на їхню результативність, ці установи за теперішньої системою фінансування отримують кошти відповідно до їхнього штатного розпису.

Наразі існує 37 установ, що перебувають у сфері управління МОЗ України, з них 20 науково-дослідних установ, 14 закладів вищої освіти та 3 заклади післядипломної освіти, що отримують кошти для проведення наукових досліджень. Відповідно до штатного розпису, МОЗ України фінансує приблизно 829 ставок за бюджетною програмою 2301020. Така система не стимулює науковців до здійснення інноваційних відкриттів та є неефективною.

Світовий рейтинг якості досліджень у медичній науці

За світовим рейтингом якості досліджень у медичній науці за 2017 р. Україна на 65-му місці з 226 країн, на 64-му місці Болгарія, а на 66-му — Гана. В України за 2017 р. 891 медична наукова публікація та індекс Гірша — 135, в той час як сусідня Польща з принципом грантового фінансуванням на 21-му місці та з індексом Гірша — 356. Індекс Гірша — це показник цитованості наукових публікацій, який свідчить про впливовість і авторитетність автора та його наукової праці відповідно.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua,

mon.gov.ua, zakon.rada.gov.ua


Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.