Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

0 59

Резюме. Надаватиметься на підставі декларації про вибір лікаря

Вимоги до первинної медичної допомоги розроблені на основі Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» і відповідають чинним нормам договорів закладів, які надають первинну медичну допомогу (ПМД), із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із НСЗУ залишаються:

Спеціальні вимоги

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта чи з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікаря ПМД).

Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає ПМД.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і  фізіологічних (у період вагітності) станів.
 3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 6. Проведення таких лабораторних досліджень:
 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
 1. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зниження частоти інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
 2. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, підвищення фізичної активності та здорове харчування.
 3. Динамічне спостереження жінок з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 4. Здійснення медичного спостереження здорової дитини.
 5. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для усунення больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (запор, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 6. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 7. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 8. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують екстреної медичної допомоги, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
 9. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
 10. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання ПМД шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров’я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
 2. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору.
 3. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта.
 4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.
 6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну в разі декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та вчасного надання пацієнтам медичної допомоги,

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. За місцем надання послуги:
 • електрокардіограф;
 • тонометр;
 • ваги;
 • ростомір;
 • глюкометр;
 • пульсоксиметр.

Інші вимоги:

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

Читайте також:

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua, rada.gov.ua, moz.gov.ua

 

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.