Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: стаціонарна психіатрична допомога

0 35

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання стаціонарної психіатричної допомоги при розладах психіки і поведінки, якщо надання психіатричної допомоги можливе тільки в умовах стаціонару.

2. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта з визначенням потреби в госпіталізації, а також формування його індивідуального плану лікування і реабілітації.

3. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

c. глікозильований гемоглобін;

d. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор);

e. визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та ін.);

f. визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові; аналізатори повітря, що видихається, тощо);

g. аналіз сечі загальний;

h. швидкі тести на вагітність;

i. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:

a. електрокардіографія;

b. електроенцефалографія;

c. ультразвукова діагностика;

d. рентгенографічні дослідження;

e. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

5. Проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці.

6. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

7. Застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації.

8. Цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд за пацієнтами.

9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Націо­нального переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

11. Після завершення стаціонарного етапу лікування направлення пацієнта з розладами поведінки і психіки на надання допомоги в амбулаторних умовах.

12. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • за рішенням суду, у разі, якщо пацієнт не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості психіатричного огляду та прий­няття рішення про госпіталізацію пацієнта із визначенням індивідуальної програми лікування та реабілітації лікарем-психіатром (лікарем — психіатром дитячим за умови надання допомоги дітям).

2. Наявність палат для ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у психомоторному збудженні.

3. Дотримання прав людини при застосуванні фізичного обмеження (не більше 4 год при разовому застосуванні) та/або ізоляції (не більше 8 год при разовому застосуванні) пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у стані психомоторного збудження, відповідно до галузевих стандартів із веденням визначеної МОЗ України облікової документації.

4. Забезпечення можливості проведення лабораторних дос­ліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Взаємодія з іншими надавачами медичної допомоги всіх рівнів для забезпечення комплексного спостереження пацієнта з розладами поведінки і психіки.

6. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, сприяння соціальній реінтеграції пацієнтів із розладами поведінки і психіки.

7. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

10. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

11. Розроблення і дотримання маршрутів пацієнтів для забезпечення наступності в наданні психіатричної допомоги.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-психіатр та/або лікар — психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).

3. Сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).

4. Фахівець з соціальної роботи — щонайменше одна особа (зокрема за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. електроенцефалограф багатоканальний;

c. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

2. За місцем надання послуг:

a. пульсоксиметр;

b. глюкометр і тест-смужки;

c. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

d. тонометр;

e. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та/або дитяча психіатрія.

2. Наявність чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.