Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: стаціонарна паліативна допомога

0 40

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання цілодобової паліативної медичної допомоги.

2. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд.

3. Складання плану спостереження пацієнта, що потребує паліативної допомоги.

4. Застосування необхідних високоспеціалізованих діагностичних і лікувальних методів при зміні стану пацієнта.

5. Здійснення моніторингу стану пацієнта щодо порушень функцій життєво важливих органів і систем з подальшим переглядом плану спостереження пацієнта з урахуванням змін стану та потреб пацієнта у разі їх виникнення.

6. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові);

d. ліпопротеїновий профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;

e. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісний), антистрептолізин — О (ASLO, кількісне визначення);

f. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

g. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

h. глікозильований гемоглобін;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. аналіз сечі загальний;

k. мікроальбумін у сечі;

l. копрограма;

m. бактеріологічних досліджень;

n. інших лабораторних аналізів відповідно до потреб пацієнтів.

7. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. ЕКГ;

b. УЗД;

c. рентген;

d. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

8. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення.

9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Націо­нального переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

11. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.

12. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

13. Забезпечення симптоматичної терапії (зокрема медикаментозної) та догляду.

14. Надання респіраторної підтримки.

15. Надання допомоги пацієнтам в умовах інтенсивної терапії.

16. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності.

17. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.

18. Проведення консультацій лікарями — спеціалістами інших профілів медичної допомоги відповідно до стану пацієнта.

19. Проведення консультування лікарями — спеціалістами закладу, що надає паліативну допомогу, лікарів — спеціалістів відділень або закладів інших профілів надання медичної допомоги, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій у Плані спостереження.

20. Навчання членів родин (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.

21. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення від лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

2. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності, відповідно до побажань пацієнта щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

3. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

4. Співпраця з іншими ЗОЗ, установами, соціальними службами, громадськими, благодійними та релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання паліативної допомоги.

5. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання паліативної допомоги (зокрема тренінги з комунікації, оцінки болю, призначення знеболення, симптоматичної терапії та ін.).

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчас­ного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

7. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

9. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар — анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар — гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар — гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар — кардіолог дитячий, та/або лікар — кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар — нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар — пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар — фтизіатр дитячий, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 4 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування), які мають підготовку з паліативної допомоги відповідно до вимог МОЗ України

2. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи.

3. Лікар із фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи.

4. Сестра медична стаціонару, яка пройшла підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. апарат ШВЛ;

b. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ, та/або джерело кисню — в розрахунку щонайменше 1 на 2 ліжка;

c. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

f. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання послуг:

a. пульсоксиметр — щонайменше 10;

b. глюкометр і тест-смужки — щонайменше 5;

c. термометр безконтактний;

d. тонометр — щонайменше 6;

e. пристосування для ентерального харчування та витратні матеріали для нього — щонайменше 3;

f. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою — щонайменше 2;

g. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 5;

h. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 5;

i. ультразвуковий інгалятор — щонайменше 3;

j. функціональне ліжко для кожного пацієнта;

k. протипролежневі матраци для кожного пацієнта;

l. засоби для переміщення та підняття хворих.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.