Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: амбулаторна допомога

0 34

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.

2. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. загальноклінічних та біохімічних лабораторних досліджень, зокрема:

i. розгорнутий клінічний аналіз крові;

ii. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки крові);

iii. ліпопротеїновий профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;

iv. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин — О (ASLO, кількісне визначення);

v. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

vi. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

vii. глікозильований гемоглобін;

viii. аналіз сечі загальний;

ix. копрограма;

b. бактеріологічних досліджень:

i. бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;

ii. бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S. aureus, St. epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+антибіотикограма);

iii. бакдослідження на β-гемолітичний стрептокок;

iv. бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;

v. бакпосів з вуха, носа, зіва, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету передміхурової залози (+антибіотикограма);

vi. бакпосів крові на стерильність (аероби);

vii. бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;

viii. бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;

ix. бакпосів на Corynebacterium diphtheriae (мазок із зіву та носа);

x. бакпосів матеріалу на Haemophilus influenzae (Hib) інфекції + антибіотикограма;

xi. профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носа);

c. молекулярно-генетичне дослідження з використанням систем, які дозволяють виявляти збудника туберкульозу молекулярно-генетичним методом (GeneXpert);

d. виявлення інфекційних захворювань та наявності антитіл:

i. HBs-антиген (HBsAg);

ii. антитіла до гепатиту С (анти-HCV);

iii. сифіліс РМП;

iv. антитіла до ВІЛ;

e. дослідження інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2-го типу);

f. імунологічних досліджень:

i. імуноглобулін А, імуноглобулін М, імуноглобулін G;

g. цитологічних досліджень:

i. зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;

ii. секрету передміхурової залози;

iii. аспірату з порожнини матки;

iv. зішкрібу з уретри;

v. пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);

vi. транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);

vii. мазок Папаніколау у жінок;

h. гістологічних досліджень матеріалу отриманого після:

i. біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);

ii. вишкрібання цервікального каналу;

iii. біопсії шийки матки (не ексцизійна);

iv. біопсії шкіри;

v. біопсії передміхурової залози;

vi. біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);

i. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові;

j. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. рентгенологічні, зокрема:

i. рентгеноскопія органів грудної клітки;

ii. рентгеноскопія черевної порожнини;

iii. рентгеноскопія придаткових пазух носа;

iv. рентгеноскопія кістково-суглобової системи;

v. мамографія;

vi. комп’ютерна томографія;

b. магнітно-резонансна томографія;

c. ультразвукові, зокрема;

i. УЗД травної системи (підшлункова залоза, паренхіма печінки, жовчовивідні шляхи);

ii. УЗД сечостатевої системи (статевих органів, нирок, сечового міхура, сечоводів);

iii. УЗД головного мозку, очного яблука (ехоофтальмографія);

iv. УЗД залоз внутрішньої секреції (щитовидна залоза, надниркові залози);

v. УЗД молочних залоз;

vi. УЗД кістково-м’язового апарату (суглоби, хребет);

vii. УЗД серцево-судинної системи;

viii. ехоКГ;

ix. допплерографія;

x. УЗД плода;

d. ендоскопічні, зокрема:

i. гастроскопії;

ii. езофагодуоденоскопії;

iii. дуоденоскопії;

iv. ректороманоскопії;

v. колоноскопії;

vi. цистоскопії;

vii. артроскопії;

viii. гістероскопії;

ix. бронхоскопії;

x. кольпоскопія;

e. методи реєстрації електричної активності органів, зокрема:

i. електрокардіографія (ЕКГ);

ii. електроенцефалографія (ЕЕГ);

iii. спірографія;

iv. холтерівське моніторування;

f. офтальмологічні:

i. офтальмометрія (кератометрія);

ii. офтальмоскопія;

iii. рефрактометрія;

iv. діоптриметрія;

v. периметр поля зору;

g. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта.

5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.

6. Проведення аналізу змін стану здоров’я пацієнта у разі повторного звернення та визначення тактики подальшого лікування, а також спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями.

7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.

8. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

9. Ведення вагітності.

10. Проведення консультативного обстеження вагітних груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків лікарями-спеціалістами (крім акушерів-гінекологів) із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.

11. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.

12. Проведення заходів із вторинної та третинної профілактики захворювань.

13. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у відновний період, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.

14. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта виклик бригади ЕМД та надання екстреної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

15. Направлення пацієнта за наявності показань до інших підрозділів/закладів охорони здоров’я для надання консультативної амбулаторної або стаціонарної вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта за наявності медичних показань або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря — гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря — психіатра дитячого, лікаря — психіатра підліткового, лікаря-нарколога;
  • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуг:

1. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

2. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

3. Проведення інструментальних методів дослідження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, функціональних) відповідно до напряму надання допомоги у закладі.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. ваги медичні з ростоміром (або ваги для новонароджених і дітей раннього віку);

c. аптечка для надання невідкладної допомоги;

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

e. апарат дихальний ручний (мішок Амбу);

f. подушка киснева;

g. глюкометр і тест-смужки;

h. термометр безконтактний;

i. пульсоксиметр;

j. тонометр (тонометр педіатричний).

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців (крім стоматологічних закладів):

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар — алерголог дитячий, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар — анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар — гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар — гематолог дитячий, та/або лікар-генетик, та/або лікар-геріатр, та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар — дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар — ендокринолог дитячий, та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар-імунолог, та/або лікар — імунолог дитячий, та/або лікар — імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар — інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар — кардіолог дитячий, та/або лікар — кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар — кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нарколог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар — нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед — травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар — отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар — офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-профпатолог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар — психіатр дитячий, та/або лікар — психіатр підлітковий, та/або лікар-психолог, та/або лікар-психотерапевт, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар — пульмонолог дитячий, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар — ревматолог дитячий, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар — терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-стоматолог, та/або лікар-стоматолог-терапевт, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар — стоматолог дитячий, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-уролог, та/або лікар — уролог дитячий, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар — фтизіатр дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар — хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.