Особливості проведення автономізації закладів охорони здоров’я

0 213

Резюме. Роз’яснення МОЗ України

Як повідомляло наше видання, 7 листопада 2017 р. вступив у дію Закон України від 06.04.2017 р. № 2002 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удос­коналення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», яким запроваджується автономізація медичних закладів.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України підготувало відповіді на розповсюджені питання щодо перетворення закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (КНП).

1. Якщо припиняється діяльність ЗОЗ й утворюється новий, то певний час буде відсутня ліцензія на медичну практику та роботу з прекурсорами та наркотичними препаратами. Як бути без ліцензії?

Ліцензія на медичну практику, ліцензія на роботу з наркотичними речовинами та прекурсорами мають бути отримані наново протягом 3 міс з моменту реєстрації нової юридичної особи внаслідок реорганізації.

Протягом цього строку стара ліцензія зберігає свою силу.

(Пункт 4 статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Готуються зміни для подання до Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». Проектом спрощується процедура отримання ліцензії у випадку зміни організаційно-правової форми ліцензіата.

2. Якщо припиняється діяльність ЗОЗ і утворюється новий, то перша акредитація можлива лише через 2 роки, тому до цього часу висновки судово-медичних і наркологічних експертиз будуть вважатися недійсними.

Акредитація проводиться через 2 роки після створення нового суб’єкта.

У разі наявності вимоги щодо зазначення акредитаційного сертифіката у певних формах документації, необхідно зазначати, що ліцензія на здійснення медичної практики отримана менш ніж 2 роки тому, а тому акредитація ЗОЗ не проводилася.

Відсутність акредитаційного сертифіката може обмежити заклад у провадженні певних видів діяльності, де прямо передбачено наявність окремої категорії закладу, зокрема у проведенні медичних оглядів працівників певних категорій.

Обмеження для надання висновків судово-медичних і наркологічних експертиз у випадку відсутності акредитаційного сертифіката у нормативних актах, які регламентують надання вказаних висновків, — відсутні.

Відповідно до проекту закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (№ 6327) «Заклади охорони здоров’я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

3. Передавальний акт. Хто кому передає майно? У більшості прийнятих обласною радою документах не визначено, хто буде керівником новостворених підприємств, тому невідомо, хто буде приймати майно та документи згідно з передавальним актом.

Передавальний акт є формальним етапом здійснення реорганізації та засвідчує, яке майно передається до правонаступника.

Акт має скласти комісія з припинення, а затвердити Власник. Новоствореним суб’єктом акт не підписується.

(Частина 3 статті 107 Цивільного кодексу України)

4. За якими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) має фінансуватися КНП?

КНП фінансуються за КЕКВ:

  • 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;
  • 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

(Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2017 р. № 135)

5. Який має бути розмір статутного капіталу?

Обмежень щодо розміру статутного капіталу для КНП не встановлено. Власник, який створює ЗОЗ, визначає його на свій розсуд.

(Частина 4 статті 78 Господарського кодексу України)

6. Є ризики щодо переукладення договорів та проведення процедур згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» у зв’язку з утворенням нового суб’єкта — правонаступника.

Новостворене підприємство є правонаступником установи за всіма правами та зобов’язаннями (у тому числі й договори), а тому користується тими самими правами та обов’язками, як і перетворена установа.

Відповідно ризики відсутні у разі належного оформлення правонаступництва, у тому числі під час проведення процедур закупівлі комунальним закладом в межах Закону України «Про публічні закупівлі».

Проте, з метою впорядкування правовідносин, рекомендується укласти додаткові угоди до договорів з метою зазначення правильного найменування суб’єкта.

(Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.03.2017 р. на запит 388/2017)

7. За яким кодом Класифікатора організаційно-правових форм господарювання має реєструватися новостворене підприємство?

За загальним правилом, суб’єкт має реєструватися за кодом 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, оскільки КНП є видом комунального підприємства.

Проте у зв’язку із технічними складнощами в роботі реєстру неприбуткових організацій, установ виникають проблеми із внесенням відповідних підприємств до реєстру.

А тому до усунення технічних прогалин необхідно застосовувати код 430 (КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)), з тих мотивів, що комунальне підприємство є ЗОЗ.

8. Можливість отримання медичної субвенції після зміни статусу з комунальної установи (КУ) у КНП (зміна з розпорядника на отримувача бюджетних коштів). Як буде фінансуватися в поточному році і після 01.01.2018 р.?

Отримання медичної субвенції можливе та здійснюється через місцевий бюджет за відповідними напрямами видатків за програмно-цільовим методом.

У 2018 р. передбачається можливість (закон не набрав сили) оплати медичних послуг населенню централізовано через новоутворений орган — Національну службу здоров’я України за принципом капітації.

Водночас не забороняється здійснення фінансування із місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом з метою реалізації певних місцевих програм.

9. Чи потрібно вносити в статут пункти про створення Спостережної ради та її повноваження?

Пункти вносяться за рішенням Власника. Імперативна вимога щодо створення відповідного органу відсутня.

(Стаття 24 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» в редакції станом на 06.11.2017 р.)

10. Чи збережуться кошти в КНП після зміни форми з КУ при наявності коштів на спеціальному рахунку?

Кошти зберігаються залежно від положень статуту КУ, яка перетворюється (залежно, чи передбачена передача грошових коштів неприбутковому підприємству).

Водночас можливі альтернативні варіанти. Наприклад, формування статутного капіталу КНП в розмірі спеціального фонду КУ після переведення коштів спеціального фонду в дохід бюджету Власника.

11. На момент попередження трудового колективу КУ не зареєстровано нову установу КНП, до якої трудовий колектив буде переведений.

У випадку реорганізації дія трудових договорів зберігає свою силу за згодою працівника.

До трудової книжки лише вноситься запис про правонаступництво новоствореної юридичної особи.

(Стаття 36 Кодексу законів про працю України)

12. Заробітна плата після зміни з КУ в КНП буде вважатися незахищеною статтею?

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

До захищених видатків Державного бюджету України належать видатки загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ.

Комунальні підприємства не входять до цього переліку.

13. Наказ МОЗ України № 33 скасовано. Чим керуватися під час розрахунку штатного розкладу підрозділів закладу з урахуванням вимог колективного договору та тісного зв’язку навантаження на співробітника з ціною тарифу на послугу?

Наразі відсутній нормативний акт, який би регламентував кількість штату в лікарні. Штатний розклад формується самостійно відповідними департаментами охорони здоров’я та медичними закладами (залежно від розподілу компетенції), виходячи із потреб населення в отриманні медичної допомоги, відповідного навантаження на лікарів і бюджету.

14. Питання фінансування клінічного закладу: чи статус клінічного закладу передбачає фінансування видатків клінічного закладу за рахунок коштів місцевого бюджету, а статус КНП передбачає отримання бюджетних коштів, які можуть витрачатися ним тільки за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з відповідним розпорядником бюджетних коштів, та не можуть витрачатися на інші цілі?

У положеннях чинного законодавства відсутні норми, які б встановлювали, що КНП може отримувати бюджетні кошти лише за договорами про медичне обслуговування. КНП може бути одержувачем бюджетних коштів місцевого бюджету і забезпечувати фінансування клінічного закладу.

Таким чином, підстав щодо зміни статусу клінічного закладу немає.

15. У частини керівників ЗОЗ закінчується контракт у листопаді 2017 р. Проте наразі відсутній порядок проведення конкурсу для керівників ЗОЗ. Як призначати керівника?

Порядок призначення керівників ЗОЗ наразі не визначений, проте проходить формальну процедуру затвердження.

До моменту прийняття відповідного регулювання доцільно призначати директорів ЗОЗ у статусі тимчасово виконуючих обов’язки до встановлення процедури конкурсу.

Окрім того, рекомендуємо звернути увагу, що Листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009 р. №Н-35267-18 вказано на можливість застосування аналогії у випадку наявності прогалин у правовому регулюванні певних суспільних відносин.

16. Чи потрібно вносити в статут пункти про створення спостережної ради і її повноваження?

Власник наразі має право (але не зобов’язаний) вносити положення до статуту про створення спостережної ради, врахувавши, що типове положення про спостережну раду буде прийняте пізніше, або внести відповідні зміни до статуту щодо створення спостережної ради після набуття чинності законом 06.11.2017 р.

Матеріал підготовлено у співпраці з компанією «Делойт» в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.