МОЗ України хоче відновити планові перевірки медичних закладів

0 210

Резюме. Незважаючи на діючий у країні мораторій


Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України хоче відновити планові перевірки медичних закладів. З цією метою розроблено та винесено на громадське обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Обґрунтування прийняття документа

Одним із пріоритетних завдань держави є спрощення процедури надання адміністративних послуг, в тому числі видачі ліцензій юридичним особам та фізичним особам — підприємцям.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285 (зі змінами), запроваджений декларативний принцип видачі ліцензій. Суб’єктам господарювання, які виявили бажання отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, достатньо надати до МОЗ України:

  • заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 1 до ліцензійних умов);
  • відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до ліцензійних умов);
  • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 3 до ліцензійних умов);
  • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

Натомість документального підтвердження достовірності зазначеної у відомостях інформації не вимагають, що, в свою чергу, дає можливість суб’єктам господарювання зловживати декларативним принципом отримання ліцензій шляхом зазначення недостовірних відомостей при поданні документів на отримання ліцензії та в подальшому не дотримуватися ліцензійних умов.

Сприяє цьому мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який триває вже 4-й рік.

Результати позапланових перевірок

Для прикладу зазначимо, що у період з 17.04.2018 р. по 08.05.2018 р. МОЗ України як органом ліцензування, відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609, пунктів 6 та 8 Положення про МОЗ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267, та на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 05.02.2018 р. № 1-кс/754/53/18 у справі № 754/18/18, погоджень Державної регуляторної служби України від 07.07.2017 р. № 5314, від 18.08.2017 р. № 7204, від 18.08.2017 р. № 7205, від 16.02.2018 р. № 1717, проведено 6 позапланових перевірок щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

За результатами позапланових перевірок видано 5 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики суб’єктами господарювання та 1 акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Звернення громадян до МОЗ України

Крім того, збільшилася кількість звернень громадян до МОЗ України, серед яких значна частка стосується неналежного надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

У 2017 р. до МОЗ України надійшло 8832 звернення (5452 звернення у 2016 р.), з яких:

  • щодо надання медичної допомоги — 6894 (3420 звернень у 2016 р.);
  • щодо неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я — 1287 (1447 звернень у 2016 р.);
  • у зв’язку зі смертю хворих — 351 (307 звернень у 2016 р.);
  • щодо грубого, формального ставлення до хворих та їх рідних — 300 (278 звернень у 2016 р.).

Як бачимо, кількість звернень громадян має динаміку до зростання (крім звернень стосовно неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я).

Низька якість медичної допомоги

Ще однією підставою для розроблення проекту постанови є невтішна статистика за результатами клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, яка проводилася клініко-експертною комісією МОЗ України. У 2017 р. проведено клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування за 26 випадками, з яких надання медичної допомоги та медичного обслуговування, що відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги, становило 9 випадків та яке не відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги — 17 випадків.

Законодавче обґрунтування

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1812.2017 р. № 1104, МОЗ України не включено.

Як і в будь-якій демократичній країні, в Україні людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає кваліфіковану медико-санітарну допомогу.

Статтею 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров’я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267 (зі змінами), основним завданням МОЗ України є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Запобігання і припинення порушень законодавства суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ґрунтуються, зокрема, на проведенні заходів державного нагляду (контролю), які дозволяють встановлювати факти порушення ліцензійного законодавства, вживати заходів щодо їх припинення, а також завчасно виявляти проблемні питання у діяльності суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та вживати заходів щодо їх запобігання.

Дія мораторію на проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду призводить до того, що МОЗ України здійснює позапланові перевірки лише на підставах, визначених статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та не має можливості здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю), які спрямовані не тільки на проведення перевірки дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та законодавства, а і мають на меті превентивну функцію, що пояснюється оприлюдненням у відкритих джерелах органами державного нагляду (контролю) річних планів заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання ліцензійного законодавства.

Враховуючи те, що на сьогодні в Україні налічується близько 23 000 суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також є чимала кількість проблемних питань, про які зазначено вище, існує нагальна потреба включити МОЗ України до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що дозволить здійснювати державний нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику, а також належним чином реагувати на звернення громадян щодо неналежного надання медичної допомоги та порушення ліцензійного законодавства.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження подавати до МОЗ України за адресою: 01601, Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7. E-mail: dnm@moz.gov.ua, тел.: (044) 226-23-31.

Термін обговорення проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.