Додатки 1, 2 та 3 до договору СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

0 171
Додаток 1 до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання медичних послуг, пов’язаних з

первинною медичною допомогою

2. Надавач зобов’язується під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:    .

Додаток 1 до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

2. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:                                 ;

 

 

 

 

 

 

 

Конкретизовано обов’язки надавача медичних послуг у процесі виконання умов договору.

Положення відсутнє 2) вносити в систему декларації в порядку, визначеному МОЗ, тільки після підписання пацієнтом (його законним представником) примірнику декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларації, на підставі яких внесена інформація у систему; Положення відсутнє 3) не вносити у систему та не включати у звіт про медичні послуги інформацію про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника); Положення відсутнє 4) не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором. 3. Надавач зобов’язується вносити медичні записи, записи про направлення та рецепти до системи у порядку, встановленому МОЗ. У разі порушення надавачем порядку внесення медичних записів, записів про  направлення та рецепти до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором. зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або із іншою необґрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви, надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка була виплачена замовником за договором реімбурсації, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.

Встановлено обов’язок надавача компенсувати замовнику суму, яка була ним виплачена за договором реімбурсації, у випадку внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби з порушенням встановлених вимог. Додаток 2 до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання медичних послуг, пов’язаних з

вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором  такі  медичні послуги, пов’язані з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою:

1) медичні послуги амбулаторно-

поліклінічної допомоги:

Номер Код медичної послуги або групи послуг Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована кількість медичних послуг*
1        
2        

Запланована вартість медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги

                                            гривень, у тому числі;

2)        медичні         послуги         стаціонарної допомоги:

Номер Код медичної послуги або групи послуг Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована кількість медичних послуг *

1

2

Запланований середній індекс структури

випадків ____ (зазначається у разі

застосування такого індексу до

відповідного тарифу).

Запланована вартість медичних послуг стаціонарної допомоги

_________________ гривень, у тому

числі _____________.

2. Загальна орієнтовна ціна договору в

частині надання медичних послуг,

пов’язаних з вторинною

(спеціалізованою) медичною

допомогою, становить ____________

гривень.

Сторони можуть протягом строку

договору переглядати ціну договору з

внесенням відповідних змін до нього.

3. Звітним періодом згідно з цим

додатком до договору є календарний

місяць.

Надавач подає звіт про медичні послуги

до 5 числа наступного за звітним

місяця, крім грудня. У звіті про медичні

послуги відображаються усі послуги за

договором, про надання яких станом на

23 годину 59 хвилин останнього числа

звітного періоду внесено інформацію до

електронної системи охорони здоров’я

(далі — система).

Звіт про медичні послуги за грудень

подається до 23 грудня та повинен

містити дані про надані послуги,

інформація про які внесена до системи

станом на 23 годину 59 хвилин 20

грудня. Послуги, надані після 20 грудня,

включаються у звіт про медичні послуги

за січень наступного року відповідно до

умов договору.

У разі здійснення авансування надавач

подає звіт про медичні послуги

протягом одного робочого дня після

закінчення строку надання відповідних

послуг.

Разом із звітом про медичні послуги

надавач подає рахунок, в якому

відображається сума до сплати за

звітний період, за вирахуванням

сплаченої попередньої оплати за такі

послуги. У разі здійснення авансування

у рахунку також зазначається сума

авансу на наступний звітний період.

4. Гранична сума оплати за надані

медичні послуги амбулаторнополіклінічної допомоги за відповідний

місяць становить***:

 

 

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

5. Гранична сума оплати за надані

медичні послуги стаціонарної допомоги

становить***:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(усі або окремі послуги стаціонарної

допомоги, або послуги за окремою

діагностично спорідненою групою із

зазначенням інформації про те, чи

встановлена гранична сума оплати для

надавача загалом або окремого місця

надання медичних послуг)

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Додаток 2 до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послуг

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги:

Номер Код медичної послуги або групи послуг Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована кількість медичних послуг* Запланована кількість медичних послуг, гривень*

1

2

 

2. Запланована вартість медичних послуг згідно з цим додатком становить                                    гривень,  у тому числі **       .

 

 

 

 

 

 

Додаток викладено у новій редакції з урахуванням вимог законодавства та запропонованих змін до постанов КМУ.

Сторони можуть протягом строку договору переглядати заплановану вартість медичних послуг з внесенням відповідних змін до нього.

3. Інші істотні умови***: ______

4. Звітним періодом згідно з цим додатком

до договору є __________.

Надавач подає звіт про медичні послуги

________.

У звіті про медичні послуги відображаються

усі послуги за договором, про надання яких

станом на 23 годину 59 хвилин останнього

дня звітного періоду внесено інформацію до

електронної системи охорони здоров’я (далі

– система).

Звіт про медичні послуги за останній звітний період подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються у звіт про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору. Разом зі звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому відображається сума до сплати за звітний період. У разі здійснення авансування надавач подає звіт про медичні послуги у строки, встановлені цим пунктом, але не пізніше, ніж за два робочі дні до граничної подачі замовником підтвердних документів доорганів державного казначейства відповідно до законодавства.

Разом із звітом про медичні послуги надавач

подає рахунок, в якому відображається сума

до сплати за звітний період, за вирахуванням

сплаченої попередньої оплати за такі

послуги. У разі здійснення авансування у

рахунку також зазначається сума авансу на

наступний звітний період.

5. Гранична сума оплати за медичні послуги

за відповідний місяць становить****:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

_____________________________

 

Період Гранична сума оплати, гривень

У разі коли протягом трьох місяців  підряд ціна наданих медичних послуг вища або менша на запланованої вартості  медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати  договір про внесення змін до договору, в

якому визначити скориговані заплановану

вартість послуг та за потреби граничні суми

оплати на наступні місяці. У разі ухилення

надавача від підписання договору про

внесення змін до договору стосовно

коригування ціни договору замовник має

право призупинити оплату послуг за

договором.

6. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг

дотримуватися відповідних порядків

надання медичної допомоги та галузевих

стандартів у сфері охорони здоров’я,

примірних табелів матеріально-технічного

оснащення, в тому числі: _____;

2) надавати медичні послуги в обсязі не

меншому, ніж визначено в специфікації;

3) інші обов’язки: ______________________.

7. Тарифи та коригувальні коефіцієнти

визначаються відповідно до законодавства.

8. Інші умови:

_________________________________________________.

* Заповнюється у разі потреби для окремих

медичних послуг, груп послуг або для всіх

медичних послуг разом. У разі оплати

медичних послуг за глобальною ставкою може додаватись уточнення “глобальна

ставка”.

** Заповнюється у разі потреби.

*** В залежності від виду послуг у цьому

пункті можуть зазначатись, зокрема, такі

показники: територія обслуговування,

запланований середній індекс структури

випадків, наявне населення тощо.

**** Заповнюється за необхідності, якщо

оплата здійснюється не рівними частинами

протягом строку договору. Критеріями для

встановлення граничної суми оплати можуть

бути: усі або окремі послуги, або окремі

групи послуг із зазначенням інформації про

те, чи встановлена гранична сума оплати для

надавача загалом або окремого місця

надання медичних послуг.

 

6. У разі коли протягом трьох місяців підряд ціна наданих медичних послуг вища або менша на 10 відсотків запланованої вартості медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані орієнтовну ціну договору, заплановану вартість послуг та граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про  внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право призупинити оплату послуг за договором.

7. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг

дотримуватися відповідних порядків

надання медичної допомоги та

галузевих стандартів у сфері охорони

здоров’я, зокрема _______________________________________________________________________;

2) щотижня подавати зведену відомість

щодо медичних послуг стаціонарної допомоги, складену на підставі карт пацієнтів, які вибули із стаціонару

(форма № 066/о), стосовно пролікованих випадків за попередній тиждень;

3) надсилати на запит замовника замовнику копії електронних карт пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), яким були надані медичні послуги згідно з договором, з

дотриманням вимог Закону України

“Про захист персональних даних”;

4) вносити медичні записи, записи про направлення і рецепти до системи у

порядку, встановленому законодавством;

5) забезпечити можливість отримання

пацієнтами послуг згідно з графіком, зазначеним в системі;

6) забезпечити технічну можливість

запису пацієнтів у чергу для отримання

медичних послуг за телефоном або в

електронній формі.

8. Надавач комунальної форми

власності зобов’язаний не рідше ніж раз

на квартал, до 20 числа місяця, що

настає за звітним кварталом, надавати

замовнику в електронній формі звіт про

доходи та витрати надавача, а саме:

доходи: оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів,

дохід від надання медичних послуг за

кошти фізичних і юридичних осіб, дохід

від надання майна в оренду, благодійна

допомога, вартість лікарських засобів,

імунобіологічних препаратів, медичних

виробів, лікувального харчування,

отриманих за рахунок централізованих

закупівель МОЗ, інші надходження;

поточні видатки: оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

інші видатки;

капітальні видатки: придбання

обладнання і предметів довгострокового

користування, капітальний ремонт,

реконструкція і реставрація.

9. Тарифи та коригувальні коефіцієнти

визначаються відповідно до законодавства.

10. Інші умови:

________________________.

__________

*Заповнюється у разі потреби для окремих медичних послуг, груп послуг або для всіх медичних послуг разом. У разі оплати медичних послуг за глобальною ставкою зазначається «глобальна ставка»

**Заповнюється у разі потреби.

***Заповнюється у разі потреби.

Додається необхідна кількість таблиць.

 

    Додаток 3 до договору

Система забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором 1. Надавач зобов’язаний протягом строку дії цього договору відповідно до законодавства:

1) створити та забезпечити в місцях надання медичних     послуг функціонування системи запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до чинних в Україні стандартів та інших нормативно- правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них;

2) стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів стосовно           запобіганню антибіотикорезистентності;

3) забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про  причини звернення та вжиті у зв’язку із ними заходи;

4) створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування;

5) реєструвати та щоквартально подавати замовнику звіт про випадки, перелічені в пункті 4 цього додатку (далі — випадки), які відбулися під час надання послуг.

2. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з метою вироблення програми контролю якості медичного обслуговування, у тому числі:

1)   затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку медичними працівниками;

2)   затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного обслуговування працівниками та підрядниками надавача;

3)   призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів щодо усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених     договором                       та законодавством умов надання медичних послуг.

3. Надавач зобов’язаний реєструвати та щоквартально подавати замовнику таку інформацію про випадки:

короткий опис випадку;

медичних           працівників, які мають відношення до випадку;

наслідки випадку;

заходи,         що       були вжиті    у зв’язку із настанням випадку; заходи, що були вжиті для попередження подібних випадків.

4. До        звіту       включається інформація, зокрема, про такі випадки:

видалення    чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання; переливання крові несумісної до групи крові чи резусу-фактору пацієнта; проведення     медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому вони були призначені, або не на тій частині тіла пацієнта;

нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг; помилка при призначенні лікарського засобу; зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг; внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги.

5. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що надавач порушує законодавство, якого він зобов’язаний дотримуватись під час медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану, передбаченого пунктом 202 договору, заходи із усунення таких порушень.

Положення про Міністерство охорони здоров’я України,

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267

(Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141)

Положення відсутнє 4. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:

13) у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення: погоджує у встановленому законодавством порядку подані НСЗУ проекти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Встановлено повноваження МОЗ погоджувати проекти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних   гарантій, розробником яких є НСЗУ. Положення про Національну службу здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України “Про утворення Національної служби здоров’я України” від 27 грудня 2017 року № 1101

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507)

4. НСЗУ        відповідно до покладених  на неї завдань: 4. НСЗУ         відповідно до покладених  на неї завдань: 3) розробляє проект програми медичних гарантій, вносить пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів; 3) розробляє проект програми медичних гарантій та проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, вносить  пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів; Визначено                             за                             НСЗУ повноваження з розробки проектів специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій. Положення відсутнє 31) визначає референтні заклади охорони здоров’я та аналізує витрати таких закладів на медичне обслуговування у встановленому законодавством порядку; Надано НСЗУ повноваження з надання пропозицій та консультацій у процесі формування ефективної мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також аналізу звітів про доходи та витрати надавачів медичних послуг з метою використання таких даних для розробки нормативно-правових актів. Положення відсутнє 32) надає пропозиції та консультації щодо формування, структури, функціонування та підвищення ефективності мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, структури та функціонування госпітальних округів; Положення відсутнє 33) аналізує звіти про доходи і витрати надавачів медичних послуг з метою використання результатів для розробки розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів, та здійснення інших повноважень, передбачених законодавством; цільове та ефективне використання коштів за  програмою  медичних гарантій, у тому числі  заходи  з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення; 5) здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення, та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами; Визначено за НСЗУ повноваження з моніторингу виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами. 7) забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я; 7) забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі — система), визначає напрями її розвитку, проводить верифікацію даних в системі, затверджує технічні вимоги до електронних медичних інформаційних систем; Встановлено повноваження НСЗУ з розвитку та верифікації в електронній системі охорони здоров’я та розробки технічних вимог                  до                         медичних інформаційних систем. Положення відсутнє 91) розробляє та застосовує систему фінансових стимулів до надавачів медичних послуг з метою удосконалення медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до законодавства; НСЗУ надано можливість розробляти та застосовувати систему фінансових стимулів до надавачів медичних послуг. 20) публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає аналіз та середньостроковий прогноз потреб населення у медичному обслуговуванні за програмою медичних гарантій  та  аналіз   виконання надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію; 20) публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає аналіз та середньостроковий  прогноз потреб населення у медичному обслуговуванні та лікарських засобах за програмою медичних гарантій, аналіз виконання надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування       населення, аналіз виконання аптечними закладами договорів про реімбурсацію, та оприлюднює інші відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та інформації з обмеженим доступом; Визначення обов’язку за НСЗУ публікувати щорічний звіт з урахуванням прогнозу потреб населення у лікарських засобах, інформації щодо виконання аптечними закладами умов договорів про реімбурсацію та інших відомостей, які можуть бути корисні у процесі  підвищення якості медичного обслуговування населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”

(Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, 2017 р., № 97, ст. 2973, 2019 р., № 20,ст. 682)

2) на строк не більше двох місяців:

послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, пов’язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, якщо розмір такої оплати не перевищує 40 відсотків суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором про медичне обслуговування                                 населення за програмою медичних гарантій, укладеним між державним або комунальним закладом охорони здоров’я та Національною службою здоров’я;

2) на строк не більше двох місяців:

послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, якщо розмір такої оплати не перевищує 60 відсотків  суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним між державним або комунальним закладом охорони здоров’я та Національною службою здоров’я;

Визначено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у  договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за  бюджетні  кошти можуть  передбачати  відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше          двох          місяців послуг за програмою медичних гарантій, якщо розмір такої оплати не перевищує 60% суми. Методика розрахунку  вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 180) 1. Ця Методика  визначає  методологію та порядок обліку фактичних витрат, які здійснюють заклади охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного обслуговування (далі — медичні послуги) і які враховуються під час встановлення єдиних тарифів на медичні послуги, що надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за договорами про медичне обслуговування  населення у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі — програма медичних гарантій).

Методика спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров’я та встановлення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, фінансування яких забезпечується за рахунок бюджетних коштів у межах програми медичних гарантій.

1. Ця Методика визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат закладів охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного обслуговування (далі — медичні послуги), які враховуються під час розрахунку єдиних тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги.

Методика спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до

обліку витрат у закладах охорони здоров’я та встановлення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, фінансування яких забезпечується за  рахунок  бюджетних коштів.

Визначено, що Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування враховується під час розрахунку, серед іншого, коригувальних коефіцієнтів. 2. Методика є обов’язковою для

застосування:

референтними закладами охорони здоров’я, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій, — для обліку та аналізу фактичних витрат, пов’язаних з наданням зазначених послуг; МОЗ — під час розроблення пропозицій щодо єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій.

2. Принципи розрахунку, визначені цією Методикою можуть застосовуватися:

референтними закладами охорони здоров’я, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій, — для обліку та аналізу фактичних витрат, пов’язаних з наданням зазначених послуг;

МОЗ та НСЗУ під час розроблення пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій.

Визначено, що Методика застосовується МОЗ та НСЗУ під час розроблення пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій. 4. У     Методиці          терміни вживаються у такому значенні:

референтні заклади охорони здоров’я – визначені МОЗ заклади охорони здоров’я здоров’я незалежно від форми власності, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги, що надаються за договорами про медичне обслуговування населення у межах програми медичних гарантій;

4. У Методиці терміни вживаються у такому значенні:

референтні       заклади       охорони       здоров’я – визначені НСЗУ заклади охорони здоров’я  незалежно від форми власності, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги, що надаються за договорами про медичне обслуговування населення у межах програми медичних гарантій;

Встановлено що повноваження з визначення референтних закладів охорони здоров’я доцільніше закріпити за НСЗУ, оскільки НСЗУ має об’єктивні дані для  такого визначення, а також саме НСЗУ, згідно Закону є платником за надані медичні послуги. 7. Аналіз видатків із використанням покрокового розподілу витрат “зверху донизу” здійснюється поетапно:

1) стандартизація переліку клінічних відділень та структурних підрозділів закладу охорони здоров’я.

МОЗ визначає стандартний перелік і систему кодування основних клінічних відділень та типовий перелік адміністративних та допоміжних підрозділів закладів охорони здоров’я, що використовуються під час застосування Методики.

Заклади охорони здоров’я використовують цей перелік для кодування своїх основних клінічних відділень, адміністративних та допоміжних підрозділів;

7. Аналіз видатків із використанням покрокового розподілу витрат “зверху донизу” здійснюється поетапно:

1) стандартизація переліку клінічних відділень та структурних підрозділів закладу охорони здоров’я.

НСЗУ визначає стандартний перелік  і систему кодування основних клінічних відділень  та типовий    перелік адміністративних та допоміжних підрозділів закладів охорони здоров’я, що використовуються під час застосування Методики.

Заклади охорони здоров’я використовують цей перелік для кодування своїх основних клінічних відділень, адміністративних та допоміжних підрозділів;

Визначено, що  стандартний перелік і систему кодування основних клінічних відділень та типовий перелік адміністративних та допоміжних підрозділів закладів охорони здоров’я, що використовуються під час застосування Методики, визначаються НСЗУ.

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.