Депутати пропонують запровадити бюджетно-страхову модель системи охорони здоров’я

0 116

Як зазначається в супровідних документах до законопроекту № 9163, загальна усереднена оцінка потреби в фінансуванні системи охорони здоров’я України станом на 2018 р. становить 210–218 млрд грн. При цьому оціночна потреба в фінансуванні централізованих програм і заходів становить мінімум 16 млрд грн. Фінансування системи громадського здоров’я — 4 млрд грн. Фінансування системи екстреної медичної допомоги — 6 млрд грн. Фінансування системи первинної медичної допомоги — 29 млрд грн. Фінансування вторинного і третинного рівнів медичної допомоги — 138 млрд грн. У зв’язку із цим автори законопроекту наголошують, що для побудови ефективної системи фінансування охорони здоров’я із залученням загальнообов’язкового медичного страхування потрібно забезпечити фінансування не менше 138 млрд грн.

Законопроектом № 9163 пропонується впровадити 3 рівні надання медичної допомоги:

— життєзабезпечуючий рівень надання медичної допомоги — рівень надання медичної допомоги (екстреної, ургентної, швидкої, невідкладної медичної допомоги, лікування невідкладних станів, захворювань, травм, отруєнь та інших патологічних станів, що загрожують життю пацієнтів), який включає медичні послуги, що забезпечують збереження життєвих функцій людини. Забезпечуватиметься Базовою програмою;

— здоров’язберігаючий рівень надання медичної допомоги — це рівень надання медичної допомоги, який включає медичні послуги, спрямовані на збереження здоров’я пацієнтів, лікування захворювань, травм та інших станів, що загрожують здоров’ю та/або працездатності пацієнта. Забезпечуватиметься частково Базовою програмою та Програмою страхування;

— рівень додаткового попиту — медичні послуги, що надаються понад життєзабезпечуючий та здоров’язберігаючий рівні надання медичної допомоги і можуть включати надання додаткових медичних послуг та послуг з обслуговування.

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Базова програма фінансуватиметься за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, а Програма страхування — за кошти загальнообов’язкового медичного страхування. При цьому передбачається, що фінансування Базової програми встановлюватиметься на рівні не нижче 3,5% запланованого загального показника ВВП на поточний рік.

Також джерелами фінансування охорони здоров’я України визначено кошти добровільного страхування, за рахунок яких здійснюватиметься фінансування програм добровільного медичного страхування понад Програму державних гарантій та кошти юридичних та фізичних осіб, за рахунок яких надаватимуться медичні послуги на рівні додаткового попиту. Дозволятиметься фінансування за рахунок благодійництва, меценатства тощо.

Для забезпечення стійкості фінансової системи загальнообов’язкового медичного страхування та гарантованого виконання договорів страхування законопроектом № 9163 передбачено створення резервного фонду загальнообов’язкового медичного страхування за рахунок відрахувань із зібраних страхових платежів, з якого здійснюватимуться виплати у випадку вичерпання коштів страхових резервів страховика. Даний фонд створюватиметься уповноваженим органом. Кошти резервного фонду не включатимуться до Державного бюджету України.

Джерелами формування коштів резервного фонду пропонується визначити:

 • надходження від страхових платежів — у розмірі 1% кожного страхового платежу, що надійшов на рахунок страховика;
 • кошти страхових резервів страховиків, у яких анульована ліцензія на здійснення загальнообов’язкового медичного страхування — після повного погашення зобов’язань такого страховика за договорами загальнообов’язкового медичного страхування та договорами про надання медичних послуг перед застрахованими та закладами охорони здоров’я;
 • доходи від розміщення коштів резервного фонду;
 • інші джерела, не заборонені законом.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

Програми державних гарантій, як це й передбачено реформою фінансування охорони здоров’я, затверджуватимуться Парламентом одночасно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розмір страхового платежу встановлюватиметься щороку Парламентом за поданням Уряду у законі про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням пропозицій уповноваженого органу на підставі затвердженої Програми страхування або доповнень та змін до неї не пізніше 1 вересня поточного року. У зв’язку із цим законопроектом № 9165 вносяться відповідні зміни в Бюджетний кодекс України.

Розмір страхового платежу на наступний рік розраховуватиметься актуарно на підставі статистики страхових виплат за попередні роки та повинен забезпечувати стійкість фінансової системи загальнообов’язкового медичного страхування за рахунок еквівалентності коштів страхових резервів щорічним витратам на страхові виплати.

При цьому уточнюється, що у разі, якщо Парламент не затвердить Програму державних гарантій або не встановить розмір страхового платежу на відповідний рік, продовжуватимуть дія­ти раніше прийняті Програма державних гарантій та розмір страхового платежу.

Законопроектом № 9163 передбачається, що в розробці Програми державних гарантій братимуть участь Міністерство фінансів України, МОЗ України та центральний орган виконавчої влади, що реалізовуватиме державну політику у сфері загальнообов’язкового медичного страхування (далі — Уповноважений орган), який повинен бути створений у разі прийняття цього проекту документа.

У Програмі державних гарантій визначатимуться:

 • перелік видів, форм та умов надання медичних послуг;
 • перелік захворювань та станів;
 • Базова програма;
 • Програма страхування;
 • розрахункові фінансові показники забезпечення в розрізі Базової програми та Програми страхування, які ґрунтуватимуться на принципі стійкості фінансового забезпечення на основі еквівалентності забезпечення медичними послугами ресурсному забезпеченню.

Базова програма, зокрема, включатиме:

 • перелік видів медичної допомоги населенню на життєзабезпечуючому рівні;
 • перелік видів медичної допомоги, що надається визначеним категоріям населення на здоров’язберігаючому рівні;
 • перелік видів медико-соціальної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я за рахунок коштів відповідних бюджетів.

У свою чергу, Програма страхування міститиме:

 • види надання медичної допомоги;
 • перелік страхових випадків;
 • перелік винятків зі страхових випадків;
 • визначення обсягів, методів та строків лікування, профілактичних та реабілітаційних заходів, що забезпечуються Програмою страхування (медико-економічні стандарти) тощо.

Зазначається, що Програма страхування може включати перелік медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, які компенсуються за рахунок коштів загальнообов’язкового медичного страхування частково.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

Основними функціями Уповноваженого органу пропонується встановити ведення єдиних державних реєстрів страховиків, закладів охорони здоров’я, застрахованих осіб, страхувальників; ведення єдиної інформаційної бази даних страхових виплат та наданих медичних послуг; затвердження структури тарифу медичної послуги; забезпечення функціонування інформаційної системи. Зазначається, що ця інформаційна система забезпечуватиме прозорість функціонування загальнообов’язкового медичного страхування. Вона міститиме інформацію про зібрані страхові платежі, надані медичні послуги та здійснені страхові виплати, використання коштів закладами охорони здоров’я. Це повинно стати ефективним механізмом запобігання корупції, нецільовому використанню коштів та шахрайству (процесинговий механізм).

Також Уповноважений орган здійснюватиме функцію накладення штрафів на страховиків та заклади охорони здоров’я за порушення законодавства про загальнообов’язкове медичне страхування.

СУБ’ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Застрахованими особами відповідно до цього законопроекту мають бути всі громадяни Украї­ни, а також іноземці/особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Страхові внески за працюючих осіб сплачуватимуть роботодавці та інші прирівняні до них особи, за непрацюючих — органи місцевого самоврядування.

Страховиками визначено фінансові установи, створені у формі акціонерних товариств, які отримали ліцензію на здійснення загальнообов’язкового медичного страхування, є членами саморегулівної організації страховиків, що здійснюватимуть загальнообов’язкове медичне страхування та виконали встановлені вимоги й акредитовані Уповноваженим органом. Заклади охорони здоров’я, для того щоб стати суб’єктами системи загальнообов’язкового медичного страхування, також повинні будуть проходити акредитацію в Уповноваженому органі та укладати відповідний договір із страховиком.

Обов’язковість створення єдиної саморегулівної організації для страховиків передбачено законопроектом № 9163.

Основними завданнями цієї організації пропонується визначити:

 • розробку стандартів, вимог та правил щодо здійснення діяльності із загальнообов’язкового медичного страхування;
 • встановлення вимог до професійної кваліфікації працівників членів саморегулівної організації та здійснення контролю за їх дотриманням страховиками;
 • участь у розробці та підготовці Програми страхування, структури тарифу медичної послуги, розрахунку страхового платежу, а також змін до них на умовах, погоджених Уповноваженим органом, та ін.

ІНШІ ЗМІНИ

У разі прийняття законопроектів № 9163 та № 9164 вони набудуть чинності 1 січня 2019 р., а з проектом бюджету України на 2020 р. подаватимуться на розгляд Парламенту Програма страхування та пропозиції щодо встановлення розміру страхового платежу на відповідний бюджетний період.

Державні та комунальні заклади охорони здоров’я після прийняття Положення про акредитацію закладів охорони здоров’я повинні будуть протягом 2 міс з дня набуття ним чинності пройти акредитацію в Уповноваженому органі.

У свою чергу, законопроектом № 9164 пропонується внести зміни в Податковий кодекс України, за якими, зокрема, ставки податку на дохід для юридичних осіб — резидентів, які провадять страхову діяльність, встановлюватиметься на рівні 0% за договорами загальнообов’язкового медичного страхування.

Також суми страхових виплат, сплачені закладам охорони здоров’я в якості компенсації за надання медичної допомоги або медичних послуг платнику як застрахованій особі за договором загальнообов’язкового медичного страхування, не включатимуться до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.